Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Audytor wewnętrzny (Konkurs: O. Kdr. 110/280/18)

Numer oferty: StPr/18/4011 Oferta ważna: od 2018-10-11 do 2018-10-26
Stanowisko: Audytor wewnętrzny (Konkurs: O. Kdr. 110/280/18) Branża Wymiar sprawiedliwości
Miejsce pracy: Katowice, powiat m. Katowice, gmina Katowice, woj. ŚLĄSKIE
Ilość miejsc: 3
Zakres obowiązków: - Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, kod 40 040 Katowice, ogłasza konkurs na stanowisko Audytor wewnętrzny (Konkurs: O. Kdr. 110/280/18). - Zakres obowiązków: Realizacja zadań audytu wewnętrznego zawartych w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), zgodnie z komunikatem ministra rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MRiF z 2016 r., poz. 28 z późn. zm.). - Wynagrodzenie: 1000 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas nieokreślony. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (25%). - Praca: 7:30-15:30. Określenie wymagań niezbędnych związanych ze stanowiskiem pracy: Audytorem wewnętrznym może być osoba, która: 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 3. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4. posiada wyższe wykształcenie; 5. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego: a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów p
Wykształcenie:
  • WY
Uprawnienia: Brak
Umiejętności i doświadczenie: Określenie wymagań niezbędnych związanych ze stanowiskiem pracy: Audytorem wewnętrznym może być osoba, która: 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 3. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4. posiada wyższe wykształcenie; 5. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego: a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub b) zło
Wynagrodzenie: 1000.00 PLN
System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną