Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 290377
Oferty pracy inne 14933
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 7472
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 2626
Sprawdź termin wizyty 8054
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 32840
Przyznanie statusu poszukującego pracy 10016
Przyznanie statusu bezrobotnego 11607
Utrata statusu bezrobotnego 10319
Utrata statusu poszukującego pracy 6417
Rejestracja bezrobotnych 120738
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 27437
Dokumenty niezbędne do rejestracji 73384
Rejestracja przez Internet 64984
Rejestracja poszukujących pracy 32954
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 10416
Rejestracja przez Internet 33890
Dokumenty niezbędne do rejestracji 15743
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 36945
Prawa bezrobotnych 18680
Prawa poszukujących pracy 10896
Obowiązki bezrobotnych 19985
Obowiązki poszukujących pracy 9553
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 43498
Pośrednictwo pracy krajowe 7682
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 10357
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 7203
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 15216
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 9870
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 6272
Zasoby informacji zawodowej 8510
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 40583
Szkolenia w trybie indywidualnym 25827
Szkolenia w trybie grupowym 17121
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 9754
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 14411
Pożyczka szkoleniowa 8949
Przygotowanie zawodowe dorosłych 11191
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 88157
Wysokość świadczeń pieniężnych 47278
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 55371
Zasiłek dla bezrobotnych 52452
Prawo do zasiłku 38760
Utrata prawa do zasiłku 12591
Okres pobierania zasiłku 23942
Ubezpieczenie zdrowotne 25182
Dodatek aktywizacyjny 21388
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 12364
Staże 17968
Prace interwencyjne 8363
Roboty publiczne 6293
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 56079
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 11483
Prace społecznie użyteczne 7518
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 10479
Zwrot kosztów przejazdu 10938
Zwrot kosztów zakwaterowania 7475
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6626
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 10374
Szkolenia 19742
Staże 11131
Prace interwencyjne 8799
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5634
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 7851
Zwrot kosztów przejazdu 5657
Zwrot kosztów zakwaterowania 5167
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 5354
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12627
Inne finansowe formy wsparcia 9263
Bon stażowy 10248
Bon zatrudnieniowy 11508
Bon na zasiedlenie 12317
Bon szkoleniowy 7819
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 6473
Dokumenty do pobrania 54631
Agencje zatrudnienia 14192
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 30372
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 136328
Zgłoszenie oferty pracy 32325
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 9410
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 7126
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 6295
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 9477
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 5448
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6071
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 50561
Pośrednictwo pracy krajowe 11972
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5430
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 7166
Zwolnienia grupowe 7892
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9824
Staże 52931
Prace interwencyjne 12185
Roboty publiczne 6664
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 38642
Prace społecznie użyteczne 7768
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 10468
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10195
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 6226
Świadczenie aktywizacyjne 6157
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 8390
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 33496
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 8739
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 11820
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 9925
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 9061
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 8203
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 13074
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 27486
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji i Ukrainy 13537
Zezwolenie na pracę sezonową 2124
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 16713
Ulotki dot. zatrudniania cudzoziemców 167
Dokumenty do pobrania 38466
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 12792
INNE 6422
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 361733
Plan budynku 18032
Struktura Urzędu 21991
Schemat organizacyjny 15018
Struktura organizacyjna 13105
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 13528
Projekty EFS 23025
Trwające 10788
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (IV) 600
Zakończone 7934
"Perspektywy" 6431
"Pierwsze kroki" 6420
"Wyprawa po złote runo" 6661
"Lepsze jutro" 6840
"Pomocna Dłoń" 7071
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 9490
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 6582
"Program doradczo-aktywizujący" 6674
"Wsparcie dla młodych" 8685
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 6663
"Staż szansą na pracę" 10870
"Twój pomysł na firmę" 6972
"Eurokadry II" 6411
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 5665
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 7558
Eurokadry IV 3230
Aktywne katowiczanki 3248
Aktywność - krok w stronę pracy 3259
Na początek staż 3396
Restart kariery 3354
Kierunek przedsiębiorczość 5287
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 1838
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (II)" 1178
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)" 1274
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)" 1192
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 345
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 359
Programy 17723
Trwające 10886
"Aktywny emeryt" 12281
Zakończone 8018
Powiatowa Rada Rynku Pracy 13937
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 5546
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 7087
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 7184
2015 rok 2139
2012 rok 3323
2011 rok 6595
2010 rok 6601
2009 rok 6865
2008 rok 6326
2007 rok 6832
2006 rok 6869
Pliki do pobrania 3098
Analizy i statystyki 14311
Statystyki rynku pracy 8541
2019 26
2018 1808
2017 2776
2016 3406
2015 6523
2014 7818
2013 8493
2012 7304
2011 7233
2010 6854
2009 6619
2008 6600
2007 6560
2006 6530
2005 6679
2004 6493
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 16222
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 12296
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 10443
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 3036
Barometr Zawodów 1224
Przydatne linki 5166
Zamówienia publiczne 14914
Dokumenty do pobrania 25932
Praca w PUP 53100
Aktualne konkursy 47200
Rozstrzygnięte konkursy 7938
Tłumacz języka migowego 3058
Pomoc Prawna 4349