Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 257159
Oferty pracy inne 12756
Projekty realizowane przez PFRON 6750
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 6300
Projekt pt. "ICT dla niepełnosprawnych" 3700
Targi Pracy 5763
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 923
Sprawdź termin wizyty 736
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 29346
Przyznanie statusu poszukującego pracy 8609
Przyznanie statusu bezrobotnego 10145
Utrata statusu bezrobotnego 8845
Utrata statusu poszukującego pracy 5444
Rejestracja bezrobotnych 101535
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 23319
Dokumenty niezbędne do rejestracji 61706
Rejestracja przez Internet 54190
Rejestracja poszukujących pracy 29673
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 9123
Rejestracja przez Internet 29415
Dokumenty niezbędne do rejestracji 13802
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 32475
Prawa bezrobotnych 16490
Prawa poszukujących pracy 9410
Obowiązki bezrobotnych 17117
Obowiązki poszukujących pracy 8290
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 38213
Pośrednictwo pracy krajowe 6738
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 8822
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6002
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 12952
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 8491
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 5394
Zasoby informacji zawodowej 7520
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 29335
Szkolenia w trybie indywidualnym 21436
Szkolenia w trybie grupowym 13789
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 8069
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 12225
Pożyczka szkoleniowa 7469
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9711
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 79470
Wysokość świadczeń pieniężnych 40815
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 49257
Zasiłek dla bezrobotnych 46064
Prawo do zasiłku 33544
Utrata prawa do zasiłku 11161
Okres pobierania zasiłku 21453
Ubezpieczenie zdrowotne 21983
Dodatek aktywizacyjny 18069
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 10967
Staże 16030
Prace interwencyjne 7347
Roboty publiczne 5461
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 43583
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9803
Prace społecznie użyteczne 6321
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 8898
Zwrot kosztów przejazdu 9454
Zwrot kosztów zakwaterowania 6598
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 5657
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 8865
Szkolenia 17649
Staże 9436
Prace interwencyjne 7411
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4765
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6832
Zwrot kosztów przejazdu 5018
Zwrot kosztów zakwaterowania 4495
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 4562
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10763
Inne finansowe formy wsparcia 8063
Bon stażowy 8801
Bon zatrudnieniowy 10053
Bon na zasiedlenie 9865
Bon szkoleniowy 6356
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5462
Dokumenty do pobrania 47117
Agencje zatrudnienia 12605
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 25961
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 111054
Zgłoszenie oferty pracy 25788
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 7841
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 5730
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 5123
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8059
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4403
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5010
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 43506
Pośrednictwo pracy krajowe 9411
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4439
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5736
Zwolnienia grupowe 6844
Przygotowanie zawodowe dorosłych 8289
Staże 42816
Prace interwencyjne 9645
Roboty publiczne 5493
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 32241
Prace społecznie użyteczne 6313
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 8955
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8316
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 5016
Świadczenie aktywizacyjne 4852
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 6488
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 27054
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 6833
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 10089
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 8566
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 7607
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7146
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 8921
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 13881
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji 7090
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 14274
Dokumenty do pobrania 30712
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 10917
INNE 4650
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 305733
Plan budynku 15790
Struktura Urzędu 18544
Schemat organizacyjny 12082
Struktura organizacyjna 10746
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 10876
Projekty EFS 19134
Trwające 9195
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 831
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II) 2181
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 789
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (II) 3279
Zakończone 6541
"Perspektywy" 5047
"Pierwsze kroki" 5054
"Wyprawa po złote runo" 5364
"Lepsze jutro" 5266
"Pomocna Dłoń" 5625
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 7491
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 5233
"Program doradczo-aktywizujący" 5313
"Wsparcie dla młodych" 7288
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 5454
"Staż szansą na pracę" 8954
"Twój pomysł na firmę" 5841
"Eurokadry II" 5112
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 4726
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 6453
Eurokadry IV 1857
Aktywne katowiczanki 1997
Aktywność - krok w stronę pracy 1877
Na początek staż 1958
Restart kariery 2054
Kierunek przedsiębiorczość 3850
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I) 472
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 527
Programy 15272
Trwające 9120
"Aktywny emeryt" 10426
Zakończone 6637
Powiatowa Rada Rynku Pracy 11829
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 3792
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 5329
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 6105
2015 rok 752
2012 rok 2030
2011 rok 5197
2010 rok 5374
2009 rok 5606
2008 rok 5034
2007 rok 5603
2006 rok 5572
Pliki do pobrania 1909
Analizy i statystyki 12084
Statystyki rynku pracy 6999
2017 1011
2016 2007
2015 5140
2014 6524
2013 7196
2012 6112
2011 6018
2010 5607
2009 5520
2008 5430
2007 5392
2006 5497
2005 5578
2004 5352
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13094
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 10754
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 8830
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 1376
Przydatne linki 4536
Zamówienia publiczne 12581
Dokumenty do pobrania 21394
Praca w PUP 44416
Aktualne konkursy 40079
Rozstrzygnięte konkursy 6711
Tłumacz języka migowego 1899
Pomoc Prawna 2312