Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 266543
Oferty pracy inne 13216
Projekty realizowane przez PFRON 6986
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 6491
Projekt pt. "ICT dla niepełnosprawnych" 3890
Targi Pracy 6029
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 1202
Sprawdź termin wizyty 2630
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 30243
Przyznanie statusu poszukującego pracy 8915
Przyznanie statusu bezrobotnego 10511
Utrata statusu bezrobotnego 9130
Utrata statusu poszukującego pracy 5643
Rejestracja bezrobotnych 106243
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 24296
Dokumenty niezbędne do rejestracji 64470
Rejestracja przez Internet 56427
Rejestracja poszukujących pracy 30593
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 9407
Rejestracja przez Internet 30601
Dokumenty niezbędne do rejestracji 14355
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 33615
Prawa bezrobotnych 17068
Prawa poszukujących pracy 9774
Obowiązki bezrobotnych 17787
Obowiązki poszukujących pracy 8591
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 39709
Pośrednictwo pracy krajowe 6973
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 9266
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6249
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 13553
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 8802
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 5590
Zasoby informacji zawodowej 7729
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 32057
Szkolenia w trybie indywidualnym 22534
Szkolenia w trybie grupowym 14678
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 8477
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 12708
Pożyczka szkoleniowa 7850
Przygotowanie zawodowe dorosłych 10105
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 82128
Wysokość świadczeń pieniężnych 42423
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 50695
Zasiłek dla bezrobotnych 47825
Prawo do zasiłku 34870
Utrata prawa do zasiłku 11490
Okres pobierania zasiłku 22055
Ubezpieczenie zdrowotne 22687
Dodatek aktywizacyjny 18818
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 11328
Staże 16535
Prace interwencyjne 7618
Roboty publiczne 5684
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 46955
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10290
Prace społecznie użyteczne 6651
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 9280
Zwrot kosztów przejazdu 9781
Zwrot kosztów zakwaterowania 6786
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 5852
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 9260
Szkolenia 18131
Staże 9787
Prace interwencyjne 7751
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4966
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 7058
Zwrot kosztów przejazdu 5187
Zwrot kosztów zakwaterowania 4654
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 4758
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11145
Inne finansowe formy wsparcia 8383
Bon stażowy 9181
Bon zatrudnieniowy 10398
Bon na zasiedlenie 10469
Bon szkoleniowy 6784
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5663
Dokumenty do pobrania 49186
Agencje zatrudnienia 13011
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 27114
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 118382
Zgłoszenie oferty pracy 27357
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 8160
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 6044
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 5375
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8387
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4577
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5252
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 45844
Pośrednictwo pracy krajowe 9832
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4623
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6015
Zwolnienia grupowe 7059
Przygotowanie zawodowe dorosłych 8551
Staże 45479
Prace interwencyjne 10302
Roboty publiczne 5674
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 34062
Prace społecznie użyteczne 6601
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 9379
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8774
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 5304
Świadczenie aktywizacyjne 5159
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 7027
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 28743
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 7370
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 10494
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 8846
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 7964
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7367
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 9773
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 16864
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji i Ukrainy 8041
Zezwolenie na pracę sezonową 203
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 14916
Dokumenty do pobrania 32764
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 11430
INNE 5036
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 321563
Plan budynku 16196
Struktura Urzędu 19373
Schemat organizacyjny 12632
Struktura organizacyjna 11232
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 11451
Projekty EFS 19963
Trwające 9518
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 1265
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 1216
Zakończone 6768
"Perspektywy" 5258
"Pierwsze kroki" 5251
"Wyprawa po złote runo" 5548
"Lepsze jutro" 5544
"Pomocna Dłoń" 5821
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 7845
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 5415
"Program doradczo-aktywizujący" 5525
"Wsparcie dla młodych" 7522
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 5613
"Staż szansą na pracę" 9339
"Twój pomysł na firmę" 6056
"Eurokadry II" 5302
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 4896
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 6671
Eurokadry IV 2090
Aktywne katowiczanki 2175
Aktywność - krok w stronę pracy 2091
Na początek staż 2198
Restart kariery 2253
Kierunek przedsiębiorczość 4088
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 713
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (II)" 149
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)" 152
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)" 164
Programy 15835
Trwające 9473
"Aktywny emeryt" 10763
Zakończone 6865
Powiatowa Rada Rynku Pracy 12220
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 4063
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 5677
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 6266
2015 rok 988
2012 rok 2248
2011 rok 5432
2010 rok 5583
2009 rok 5843
2008 rok 5252
2007 rok 5820
2006 rok 5819
Pliki do pobrania 2128
Analizy i statystyki 12526
Statystyki rynku pracy 7232
2018 79
2017 1447
2016 2264
2015 5343
2014 6750
2013 7435
2012 6308
2011 6253
2010 5851
2009 5703
2008 5602
2007 5581
2006 5680
2005 5764
2004 5529
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13724
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 11034
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 9086
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 1653
Barometr Zawodów 105
Przydatne linki 4652
Zamówienia publiczne 13115
Dokumenty do pobrania 22524
Praca w PUP 46798
Aktualne konkursy 42087
Rozstrzygnięte konkursy 6960
Tłumacz języka migowego 2151
Pomoc Prawna 2687