Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Indywidualna porada zawodowa

Porada indywidualna polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu ustalenia możliwości rozwiązania jej problemu zawodowego.

 

Wspólnie z doradcą zawodowym możesz:

 • ustalić obszar poszukiwanego zatrudnienia i możliwości podjęcia pracy na lokalnym rynku pracy zgdonie z wymogami stawianymi przez potencjalnych pracodawców

 • określić predyspozycje, zainteresowania, kompetencje zawodowe w opraciu o Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ), który został opracowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na potrzeby poradnictwa zawodowego świadczonego w urzędach pracy - więcej

 • wybrać kierunek szkolenia zawodowego lub kursu, który ułatwi Ci zmianę kwalifikacji zawodowych lubpodjęcie pracy

 • ustalić zasadność przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich lub psychologicznych niezbędnych w przypadku podjęcia szkolenia zawodowego lub pracy

 • zaplanować działania na rynku pracy w celu znalezienia odpowiedniej pracy przy pomocy Indywidualnego Planu Działania (IPD) -więcej

 • określić ścieżkę rozwoju zawodowego zgodnie z aktualną tendencją na rynku pracy

***

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

 • dobrowolności;

 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne, wyznanie religijne lub przynależność związkową;

 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;

 • bezpłatności;

 • poufności i ochrony danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy, korzystających z usług doradców zawodowych.

Forma aktywizacji dodana przez: Jakub Solata (2012-10-03 09:18:30) , zredagowana przez: Jakub Solata (2013-01-02 10:03:08)
Data publikacji : 2012-10-03

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/aktualnosc/35/indywidualna-porada-zawodowa